logo Sklípkani malé logo

JEDNODUCHÁ  PRAVIDLA  SOUTĚŽNÍHO  SCRABBLE


1. Na vytipovaný turnaj se přihlásíš a zaplatíš startovné. Dostavíš se včas na místo určení a podepíšeš na prezenční listinu.

2. Na vývěsce si přečteš, koho máš za soupeře, kdo začíná ( první uvedený ) a u kterého stolu.

3. Zaujmeš místo a vypíšeš hlavičku partiáře ( datum, číslo kola a stolu a jméno své a soupeře ), důležité je napsat jména ve
správném pořadí.

4. Po avizovaném začátku kola sáhne začínající hráč do pytlíku a v tom okamžiku soupeř odmáčkne hodiny. Vyloví 7 písmenek bez toho, aby tam dlouho hrabal a zahlásí mám ( ještě lépe mám sedm ). Poté si těch sedm vyloví druhý hráč. Oba si je skládají do zásobníku. Prvnímu běží čas. V časovém limitu dvou minut položí hráč na desku slovo a zahlásí počet bodů ( v případě, že použije žolíka, ještě zřetelně nahlásí, za jaké je písmenko - např. dlouhé A jako Ámos - na stole je hláskovací tabulka - a ještě ho napíše do příslušné kolonky v partiáři ).

     Poté odmáčkne hodiny. Slovo, počet bodů a součet píší oba do svých partiářů. Soupeř může vznést protest na platnost slova či počet bodů za podmínky!!!, že ještě nezačal psát součet. Pokud je protest za body, dojde k přepočítávání. Pakliže byl protest oprávněný, dojde k opravě na partiáři, soupeř dopíše součet, do protihráčovy kolonky na křížky ho znázorní ( totéž provede hráč na protější straně ) a znovu odmáčkne hodiny. V případě, že protest oprávněný nebyl, dopíše součet a sobě křížek za neoprávněný protest a odmáčkne hodiny.

     V případě protestu na platnost slova odchází ( nejlépe ve společnosti postiženého protihráče ) slovo ověřit k nejbližšímu PC s Novexem. V případě, že slovo JE PLATNÉ, napíše si protestující hráč křížek a součet. V opačném případě si hráč písmena, která na desku v daném tahu položil, vezme zpět do zásobníku, slovo a body se škrtají a zapíše se aktuální součet.

     Případné spory řeší rozhodčí. Každý hráč má nárok pouze na dva "beztrestné" křížky. Při třetím a každém další ztrácí nárok na svůj tah a soupeř jede 2x.

5. Každý hráč má v průběhu partie nárok na neomezený počet výměn. Pokud se rozhodne tak učinit, v časovém limitu oněch dvou minut vyjme dle svého uvážení 1-7 písmen ze svého zásobníku na stůl a stejný počet si vybírá z pytlíku. Ta ze stolu poté do pytlíku vrací. Důležité je předem zjistit, zda je tam alepoň 7 písmen. Může tak učinit buď prostým pohmatem na pytlík ( to lze ale vždycky za podmínky svého tahu ), v případě, že si není jistý, požádá soupeře o kontrolu, zda je výměna možná.

6. V případě, se některý z hráčů už nemůže dobrat příslušný počet svých písmenek do počtu sedmi z důvodu nedostatku písmenek v pytlíku, zahlásí soupeři "dobráno" a dokáže to obrácením pytlíku naruby. Taky se může lehce stát, že některý z hráčů dobere písmenek v průběhu hry o něco víc a má jich tedy v zásobníku víc než 7. Tuto skutečnost nahlásí soupeři a ten pak po uskutečnění svého tahu vybere naslepo přebývající písmenko - s tím, že má právo zjistit, jaké uzmul.

7. Partie končí v těchto případech:

    a) dobráním všech písmenek a ukončením tahu - je důležité po posledním tahu odmáčknout hodiny zahlásit KONEC - činí
         tak hráč, který použil všechna písmenka ze svého zásobníku a v pytlíku už žádná nejsou

    b) tehdy, když ve třech následujících tazích nepoložil ani jeden z hráčů slovo ( z důvodu výměn, pasování či ztráty tahu z
         důvodu vykřížkování ) ani jedno slovo

    c) jeden z hráčů partii vzdá

    d) uplynutím hrací doby - po čtyřiceti minutách ohlásí pořadatel či rozhodčí konec partie a poslední dva tahy. Oba hráči si ve
         svém partiáři zaškrtnou číslo tahu, po kterém partii ukončí - nepočítá se ten aktuálně rozehraný. Tady je rozdíl mezi
         jednotlivým tahem hráče a číslem tahu na partiáři. Tam se myslí tah jednoho i druhého hráče.

8. Po ukončení partie jsou oba hráči povinni dopsat konečný součet, hodnotu odečítaných písmenek a celkový výsledek do partiáře, odsouhlasit si stav a toto stvrdit vzájemnými podpisy partiářů. Partiáře odevzdají pověřené osobě. Poté společným úsilím naskládají písmenka na desku do čtverce 10 x 10

9. Je chvályhodné u partie zbytečně nemluvit, nevzdychat, nekroutit hlavou, nelámat psací náčiní ani se jinak negativně projevovat, nepopíjet alkoholické nápoje ( ty ostatní jsou na stole jen se souhlasem soupeře ), neobklopovat se množstvím talismanů, mít vypnutý mobil, po ukončení partie podat soupeři ruku ( ač k tomu někdy není chuť ani důvod ) a mít na paměti,
že .....

    ♥  Skrebl nemá logiku ( Martina N. )
    ♣  Hrajeme pro radost. Vyhrávat je radost. ( Mudrlant )

     Uvedený recept je bez záruky a autorka upozorňuje, že za případné odlišnosti vzhledem k pravidlům ČAS nenese odpovědnost. Zároveň místopřísežně prohlašuje, že si není vědoma žádného úmyslu mystifikace. Podrobně studujte na stránkách ČAS .


YVETTA

[CNW:Counter] Copyright 2010 © www.tip3000.cz